De liefde van God

 

Hoe groot de liefde van God de Vader is, kunnen wij ons eigenlijk niet voorstellen. Zijn geduld lijkt wel oneindig. Waaruit blijkt zijn liefde voor ons dan? We kunnen denken aan de zogenaamde algemene genade gaven. Gewas groeit, regen valt. De meeste mensen hebben nog te eten en drinken, enz. 

Maar Zijn liefde blijkt nog meer hier uit dat Hij zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus heeft geofferd, zodat wij gered kunnen worden van de eeuwige verdoemenis. Ja, ik weet het hel en verdoemenis mag niet meer genoemd worden. Het kan mensen onrustig maken. Dat is iets wat Satan niet wil. Ze zouden bang kunnen worden en op zoek gaan naar verlossing. Maar lieve mensen vergeet niet dat behalve God liefde is, dat Hij ook rechtvaardig is. Dat betekent dat God geen enkele zonde hoe klein ook door de vingers kan zien. Voor elke zonde moet betaald worden en wel met bloed en dood. Dit kunnen wij niet betalen, dat kan alleen iemand betalen die zonder zonde is. Dit is wel bekend bij de meeste kerkmensen. Jezus is Degene die voor onze zonden betaald heeft. Maar je moet dat wel geloven en aannemen. Dan ziet God je alsof je zelf nooit hebt gezondigd en heb je het eeuwige leven, ja nu al. Nu al?? Ja, want Jezus zegt het zelf: 

Joh 6:47

47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. 

God de Vader zegt: 

Joh. 3:16-18 

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 

Lees Johannes 3 maar eens, dan zie je duidelijk de liefde van God voor ons. 

Zie je, die gelooft heeft het eeuwige leven al, al zijn wij nog in een sterfelijk lichaam. Maar meer hierover in het artikel over de opname van de gemeente. 

Wij moeten niet vergeten dat wij God niet zijn kwijtgeraakt, dit in de betekenis van dat wij Hem per ongeluk verloren hebben, nee, wij zijn bewust van Hem afgekeerd. Maar God is ons wel kwijt geraakt en wil ons ook weer terug hebben. Wij zijn gemaakt naar Zijn beeld, Zijn adem heeft Hij in ons geblazen en daarom zijn wij anders dan de andere schepselen. Daarom stammen wij ook niet af van de apen of nog verder terug van de rotsen. Evolutie in die zin dat alles spontaan ontstaan is, bestaat niet. Daar is geen enkel bewijs van.

Evolutie is ook geen wetenschappelijk feit, het is een geloof en niets meer. Ik kan niemand bewijzen dat God bestaat, niemand kan mij bewijzen dat evolutie een feit is. Hier ga ik nu niet verder op in, er zijn genoeg websites die hier aandacht aan besteden. Zie hiervoor o.a. Logos.nl of de video's op YouTube van Kent Hovind. 

De liefde van God de Vader is zo groot voor ons dat Hij Jezus geofferd heeft. Maar God bestaat uit drie personen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Ook God de Zoon, Jezus Christus dus, heeft ons zo lief, dat Hij zich vrijwillig heeft laten offeren aan het kruis. En dat niet voor mensen die Hem lief hebben, maar juist voor mensen die Hem haten en Hem verlaten hebben. 

Wij zijn allemaal zondaren. De vraag is zijn wij zondaren omdat wij gezondigd hebben, of zondigen wij omdat wij zondaar zijn. Dit laatste is het geval. Want was het eerste waar, zouden wij zonder zonde geboren worden, maar omdat wij afstammen van Adam, zit de zonde zogezegd in onze genen. Daarom kunnen wij niet anders dan zondigen. 

Dat is de reden dat wij verlost moeten van de eeuwige verdoemenis, waarin wij vanaf onze geboorte deelachtig aan zijn.