De overeenkomsten van de Joodse huwelijkstraditie en de opname van de Gemeente

 

Er is in de oude Joodse huwelijkstraditie een goede vergelijking te maken met de opname van de Gemeente. Heeft God dit  zo ingesteldt als een soort beeld hoe de God met de Gemeente zal omgaan? En dan vooral als ook een beeld van de opname?
Vorm voor jezelf een oordeel, maar let op de grote overeenkomsten.

In de tabel hieronder, zet ik de stappen naast elkaar, zodat een ieder die overeenkomsten kan zien en onderzoeken of het ook klopt.

 

De jongen en meisje vinden elkaar leuk, en de jongen gaat met zijn vader naar de vader van het meisje. Ze spreken een bruidsschat af en die wordt betaald. Jezus spreekt een bruidsschat af met de Vader. Hij betaald deze met Zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha.
Tijdens het Laatste Avondmaal bijvoorbeeld zegt Jezus dat Hij geen wijn meer zal drinken tot de dag dat Hij met ons nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. (Mattheüs 26:29). Dit is een verwijzing naar het gebruik dat er bij de bezegeling van de verloving brood en wijn wordt gedronken.  De aanstaande bruid en bruidegom drinken samen uit dezelfde beker, als teken dat ze samen een verbond zijn aangegaan. Er wordt niet meer uit dezelfde wijnbeker gedronken totdat het huwelijk is voltrokken. 
Met het betalen van de bruidsschat, wordt het meisje losgekocht van de familie waar ze opgroeide en wordt zo al van de bruidegom. Ze zijn in ondertrouw, en zijn dus al van elkaar. Met het betalen van de bruidsschat heeft Jezus de Gemeente (Zijn bruid), losgekocht van de wereld en is de Gemeente geen eigendom meer van de wereld.
De bruidegom terug naar het huis van de vader. Jezus gaat terug naar Zijn Vader, ( in de Hemel ).
In het huis van zijn vader bouwt hij een onderkomen, waar hij met zijn bruid, zeven dagen zullen verblijven. Verder bouwt hij een huis waar hij en zijn bruid zullen gaan wonen. Jezus gaat er een plaats voor Zijn bruid voorbereiden. Johannes 14: 1-2.

1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

 In al die tijd zullen de bruidegom en de bruid elkaar niet zien. Jezus en de Gemeente zien elkaar niet van aangezicht tot aangezicht.
 De bruidegom en de bruid weten niet wanneer ze elkaar weer zullen zien.  Jezus en de Gemeente weten niet wanneer ze elkaar weer zullen zien. Is dit waar Jezus naar verwees, toen Hij zei in Mattheüs 24:36.
36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
De vader bepaald wanneer alles gereed is en dat de bruidegom zijn bruid op kan halen. De Vader bepaald het tijdstip dat Jezus zijn bruid, de Gemeente op kan halen.
 De bruidegom komt ter middernacht om zijn bruid op te halen. Hij wordt vooraf gegaan van een vriend met bazuingeschal en met met een aankondiging dat de bruidegom eraan komt.  Jezus daalt af van de Hemel met een grote roepstem en met een bazuin van God.

1 Thessalonicensen 4:16a

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel;

 De bruidegom draagt de bruid uit haar ouderlijk huis en draagt haar over de drempel van het tijdelijk onderkomen in het huis van de vader. In die tussentijd, raakt zij de grond niet aan.  Jezus draagt Zijn bruid naar het Vaderlijk Huis (de Hemel). De Gemeente raakt de grond niet meer aan.
HIer verblijven zij zeven dagen. Hier verblijven ze zeven dagen ( is jaren ).
Na die zeven dagen komen ze weer te voorschijn en wordt het bruiloftsfeest gehouden. Na die zeven jaren, komt de Gemeente met Jezus terug, en wordt in het door Jezus ingestelde duizenjarigrijk het bruiloftsfeest gevierd. De bruiloftsgasten zijn de gene die nog levend het duizenjarigrijk binnengaan.

 

Ik hoop dat jullie ook de overeenkomsten zien en hier moed uit putten dat de opname van de Gemeente wel eens erg dicht bij kan zijn. De tekenen zijn duidelijk dat het niet lang meer kan duren. Als we zien op de huidige coronacrisis dan zien we ook de contouren al verschijnen van de Nieuwe Wereld Orde, een cashloze maatschappij, totale controle over elk mens en een wereldreligie.

Als je Jezus nog niet kent, zoek Hem terwijl Hij te vinden is. Erken dat je een zondaar bent en verlossing nodig hebt. Bid om de Heilige Geest en om vergeving van zonden. Jezus is de verlosser, die betaald heeft voor al onze zonden. Zorg ervoor dat je de opname niet mist, want de tijd die daarna komt, die ook genoemd wordt de "grote verdrukking", die wil je echt niet mee maken.
Maar wat er ook gebeurt, als je er wel in terecht komt, neem nooit het merkteken van het beest. Het leven van een gelovige zal bijna onmogelijk worden, maar als je het merkteken neemt is verlossing onmogelijk geworden. Dus doe het niet, maar bekeer je.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment