De typologie van de opname

 

De Bijbel is een inspirerend en diepgaand boek. Vooral als je in de verhalen duikt en ontdekt dat er soms typologie achter zit. Dit houdt in dat het verhaal een schaduwbeeld is van iets wat komen gaat. Sommige schaduwbeelden zijn al werkelijkheid geworden bij de eerste komst van Jezus Christus naar deze aarde, maar waar we nu bij stil gaan staan zijn de schaduwbeelden die iets over de opname vertellen of uitleggen.

Al deze schaduwbeelden laten héél duidelijk zien hoe de volgorde is van de komende gebeurtenissen en daarmee bedoelen we de opname, de grote verdrukking en de komst van Jezus Christus op de Olijfberg. We zullen je laten zien dat, als je een andere volgorde hebt, de typologie niet meer klopt. Duik met ons mee en ontdek de gezegende hoop die in de juiste volgorde verscholen zit!

De typologie van de Joodse Bruiloft

De Joodse Bruiloft heeft prachtige gebruiken, die de rijkdom laten zien van het huwelijk en Gods bedoeling van het huwelijk. In de Bijbel vinden we dit terug door uitspraken van Jezus Christus die ook een verwijzing zijn naar deze gebruiken. Tijdens het Laatste Avondmaal bijvoorbeeld zegt Jezus dat Hij geen wijn meer zal drinken tot de dag dat Hij met ons nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. (Mattheüs 26:29). Dit is een verwijzing naar het gebruik dat er bij de bezegeling van de verloving brood en wijn wordt gedronken. De aanstaande bruid en bruidegom drinken samen uit dezelfde beker, als teken dat ze samen een verbond zijn aangegaan. Er wordt niet meer uit dezelfde wijnbeker gedronken totdat het huwelijk is voltrokken.

Of bijvoorbeeld het weggrissen van de bruid als de bruidsjonkers haar komen ophalen. Ze wordt op een draagkoets gezet, waarbij haar voeten de grond niet meer zullen raken. Na het ophalen van de bruid, verdwijnen bruid en bruidegom voor zeven dagen in de bruidskamer, om elkaar te leren kennen. Deze typologie maakt de volgorde héél duidelijk: het weggrissen van de bruid is de opname en de zeven dagen in de bruidskamer is het beeld van zeven jaar in de hemel zijn tijdens de grote verdrukking. Deze typologie laat duidelijk de juiste volgorde zien: éérst de opname, dan de grote verdrukking! Niet andersom! Op deze pagina leggen we meer uit over de typologie van de Joodse Bruiloft.
Zie hier voor deze link: Joodse huwelijks traditie

De typologie van de bazuinen

Als er in de Bijbel bazuingeschal klinkt, heeft dit de betekenis om Gods volk te verzamelen om Hem te ontmoeten. Dat zien we terug bij het eerste bazuingeschal in de Bijbel. Dit was namelijk op de berg Sinaï, waar Mozes het volk verzamelde, vlak voordat de wet werd gegeven (Exodus 19:16-17). Bazuingeschal klinkt er tevens bij een bruiloft, maar ook om soldaten te verzamelen om oorlog te voeren. In het Oude en Nieuwe Testament zijn er twee bazuinen, elk met hun eigen betekenis. Er is een eerste bazuin die heeft geklonken en een laatste bazuin die zal klinken. De eerste was namelijk voor Israël en de laatste is voor de gemeente.

Het laatste bazuingeschal zal klinken, zoals we kunnen lezen in 1 Korinthe 15:51-52, bij de opname van de gemeente. Dit is beslist niet dezelfde als de zevende bazuin die klinkt in Openbaring 11:15. Op deze bazuin blaast een engel, terwijl bij de opname een bazuin van God zal klinken. Het is beslist niet hetzelfde moment: het bazuingeschal uit Openbaring 11 zal namelijk klinken aan het eind van de grote verdrukking. Ook in Mattheüs 24 klinkt bazuingeschal, maar dit is voor het Joodse volk: engelen zullen het volk verzamelen, terwijl de opname van de gemeente gaat om een ontmoeting met Jezus Christus Zelf in de wolken.

De typologie van Noach

Zowel bij Noach als bij Lot, verderop in dit artikel, zien we de typologie van de opname vóór de verdrukking. Jezus Christus leert ons dat het aan het eind van de dagen zal zijn als in de dagen van Noach en van Lot (Lukas 17:26-30). In die dagen was de slechtheid van de mens groot (Genesis 6:5) en de demonische beïnvloeding was wellicht nog wel groter. Er was een aanval op de mensheid, want demonen hadden met vrouwen gemeenschap om de zuivere bloedlijn te stoppen. Was dit gelukt, kon Jezus Christus niet geboren worden. We zien nu exact hetzelfde: de seksuele moraliteit is laag en de invloed door demonen is zeer groot.

In de tijd van Noach wist niemand wat er komen zou, terwijl Noach wel waarschuwde en dat is wat we nu ook zien. Een groep is opgestaan om anderen wakker te schudden, om te laten zien dat de komst van Jezus Christus nabij is, maar er is weinig gehoor, velen lijken in slaap gesust.

Henoch, typologie van de gemeente, werd weggenomen voor de vloed, terwijl Noach, een typebeeld van Israël, door de vloed heen moest, maar wel werd bewaard. Is het niet bijzonder dat Noach zeven dagen in de ark moest wachten voordat het begon te regenen en de ramp zich voltrok? Hier zien we het typebeeld van de lengte van de grote verdrukking met aan het eind Armageddon (Openbaring 19:19-21).

De typologie van Lot

In de typologie van Lot zit ook iets verrassends! Lot werd vlak voor de vernietiging van Sodom en Gomorra uitgeleid (Genesis 19:15-17). Het verrassende is dat Lot aarzelde om te vluchten, eigenlijk wilde hij niet eens vluchten. Hierin zien we een beeld van de twijfelaars, de christenen, die twijfelen of er een opname is. Ook zij zullen opgenomen worden! Het gaat er niet om of je wel waakzaam genoeg bent of Hem voldoende verwacht. Het gaat erom of je het volbrachte werk van Jezus Christus aanvaard. Met je mond belijden dat Jezus Christus je Heer is en met je hart geloven dat God Hem na drie dagen liet opstaan uit de dood, is al genoeg voor jouw persoonlijke redding (Romeinen 10:9). Een redding uit het naderende onheil wat gaat komen.

De typologie van Jozef

In de tijd van Jozef was er een hongersnood die zeven jaar duurde. Jozef, wat een typebeeld van Jezus Christus is, trouwde vóór deze hongersnood met een heidense vrouw, Asnath. Hierin vinden we de typologie van Jezus Christus die trouwt met de Bruidsgemeente vóór de zeven jaar grote verdrukking. Bij de opname wordt Jezus Christus, het Hoofd, en het Lichaam van Christus één en zij zullen voor altijd samen zijn (1 Thessalonicenzen 4:17).

De typologie van Daniël

Daniël en zijn drie vrienden zijn ook een typologie van de opname vóór de grote verdrukking. Nebukadnezar had een beeld laten bouwen en droeg het volk op dit beeld te aanbidden. Dit beeld was 60 el hoog en 6 el breed en bij het aanbidden klonken er 6 instrumenten (oftewel 666). Ook in de grote verdrukking moet er een beeld worden aanbeden (Openbaring 13:15) en een ieder die het beeld van het beest niet wil aanbidden moet gedood worden. Dit is exact hetzelfde wat er bij het beeld van Nebukadnezar gebeurde, ook daar moest diegenen die het beeld niet aanbaden, gedood worden.

Het bijzondere is dat Daniël hier niet bij aanwezig was. Hij had een hoge positie gekregen, net zoals de Bruidsgemeente die letterlijk zal krijgen. De drie vrienden daarentegen zijn een typebeeld van Israël. Zij werden in de brandende oven geworpen die zevenmaal heter was dan normaal. Er kwam redding in de oven: in het midden van het vuur was Jezus Christus! Dit typebeeld vinden we terug in Openbaring 12. Het Joodse volk vlucht halverwege de grote verdrukking, dus in het midden, naar een plaats die door God voor het volk in gereedheid was gebracht. God zorgt voor Zijn volk, twaalfhonderdzestig dagen lang (de tweede helft van de grote verdrukking).

De komst van Jezus Christus

Door al deze typologie heen ademt als het ware de volgorde van de dingen die komen gaan: eerst de opname, dan de grote verdrukking die afgesloten wordt met de wederkomst van Jezus Christus. Mocht je in een andere volgorde geloven, dan haal je de diepere betekenis uit al deze voorbeelden en daarmee al het indrukwekkende wat in deze typologie verscholen zit.

Door de typologie heen, wordt één beeld geschetst: Niet de komst van de antichrist, maar de komst van Jezus Christus is onze verwachting. Dat is onze gezegende hoop (Titus 2:13)!

Waarom mogen we elkaar bemoedigen met de volgende woorden? Omdat de volgende woorden hoop en verwachting geven: Want de Heere Jezus Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. (1 Thessalonicenzen 4:16-18)

Maak een keuze

Ook jij kunt hierbij zijn, want de opname van de gemeente is zeer nabij! Het enige wat je hoeft te doen, is een keuze te maken. Kies vandaag nog om bij Jezus Christus te horen, wacht niet langer! De Bijbel leert ons dat allen hebben gezondigd en dat de straf op de zonde de dood is. Daarom nam Jezus Christus de straf van de zonde op Zich en stierf in jouw en mijn plaats. Wat een daad van liefde! Door te aanvaarden wat Hij voor jou deed, wordt je vrijgesproken. En dat is goed nieuws! Wil jij ook vrijgesproken worden?

Reacties mogelijk gemaakt door CComment