De uitverkiezing

 

Er bestaan nogal wat vragen en misverstanden voor wat betreft de uitverkiezing. Ik hoop hier mijn gedachten over te geven en dat het de lezer mag helpen om met dit onderwerp om te gaan.

Vaak hoor ik mensen die zeggen dat wanneer je uitverkoren bent, dat je er toch wel komt, ben je niet uitverkoren, kan je doen wat je wilt, maar wordt je toch niet zalig.

Dat dit smoesjes zijn om God te schuld te geven als je niet behouden wordt, mag duidelijk zijn.

Maar eerst, is er een uitverkiezing?

Ja, God zegt het zo in Efeze 1:

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.

Maar, nu we weten dat God mensen uitverkoren heeft, weten we ook hoe God mensen uitverkoren heeft. Nee!! Dat weten we niet.Kunnen we van te voren weten of we uitverkoren zijn of niet. Ik denk dat we dat ook niet weten.

Veel mensen zien de uitverkiezing dan ook als een beperking van Gods genade. Een select groepje mensen, als je er bij hoort heb je geluk, zo niet, dan kan je doen of laten wat je wil, maar je komt er niet bij. Dat is wat de duivel je probeert wijs te maken.

Het is juist anders. De uitverkiezing is een enorme uitbreiding van Gods genade. Was er geen uitverkiezing, dan zou er geen mens behouden worden!!

Waarom niet? Omdat we niet willen dat God koning is in ons leven, wij willen zelf bepalen wat goed is voor ons of niet. We willen niemand anders dienen dan ons zelf. Maar nu, is er gelukkig wel de uitverkiezing en kunnen veel mensen wel zalig worden.

Dus als je niet uitverkoren bent kun je niet behouden worden? Fout!! Dat kan wel, want God zegt in Joh.3 : 16-17:

 

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.


 

Zie je? God schrijft hier niet, dat God de wereld lief gehad heeft opdat de uitverkoren behouden zouden worden, maar dat een ieder die in Hem gelooft, dat wil zeggen, Jezus Christus en zijn zoenoffer, behouden zouden worden.

Betekent dat, wanneer je niet uitverkoren bent, dat je toch behouden kunt worden? Ja!! Maaaaar, er is een maar. Omdat wij God niet willen dienen en liefhebben, en niet geloven, hetzij in God of in het zoenoffer van Jezus, dus dat we leven in ongeloof, komen wij van nature nooit zo ver, dat wij ons bekeren en God lief gaan krijgen.

Ik weet dat er mensen zijn die zeggen de eerste stap naar God gezet te hebben. Sorry, mensen, ik geloof dat niet, want Paulus schrijft in Romeinen 3:9-12:

 

 9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;

 10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

 11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

 12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.


 

Dus, mensen er is echt niemand die vanuit zichzelf tot God gaat. Al begrijp ik wel dat iemand het wel zo kan ervaren. Niet iedereen heeft zo’n sterke roeping gehad als Paulus.

Verder zegt Jezus zelf in Joh. 14:6:

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

En in Joh.6:44:

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

Vervolgens in Joh 6:65:

En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.

 

Nu wordt het denk ik duidelijk, waarom er een uitverkiezing is. Was die er niet, dan zou geen mens behouden worden. Omdat wij God de rug hebben toegekeerd en van onszelf uit nooit meer naar God zouden vragen. Het mag duidelijk zijn, dat God dus de eerste stap(pen) in ons leven zet om ons naar Hem toe te trekken.

Daarom is de uitverkiezing geen beperking van Gods genade, in die zin, dat het een besloten groepje is en dat er verder niemand meer bij mag komen. Dat mag namelijk wel, maar nogmaals wij willen dat niet. Nee, de uitverkiezing is een enorme uitbreiding van Gods genade en liefde voor ons. Was er geen uitverkiezing, dan werd er niemand behouden.

God roept ons allen op tot bekering en als je je bekeert en gelooft in het Zoenoffer van Jezus, dan ben je behouden.

Je hoeft om behouden te worden, alleen maar te geloven in Jezus en zijn Zoenoffer. Zo gemakkelijk is het??

Wel in de praktijk blijkt het wel anders. Het is onmogelijk om hierin te geloven van nature. We geloven Gods Woord niet, zetten er allerlei vraagtekens bij. Daarom is het nodig dat God onze ogen opent. Zodat we onze zonden zien en beseffen dat we verlossing nodig hebben om behouden te worden.

 

Dus eigenlijk zeg je dus als je niet uitverkoren bent, kan je niet zalig worden? Nee, dat is niet wat ik zeg en eigenlijk ook niet wat God zegt. Want dan zou je God de schuld kunnen geven als je niet behouden bent. Zo is het niet!!! Een ieder mag zich bekeren en tot God roepen om behoudenis. Maar nogmaals we willen niet en als we verloren gaan is dat onze eigen schuld!!

 

Jezus zegt in Lukas 11: 9-13:

 

9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. 10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. 11 En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? 12 Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? 13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

 

Dus, als je bidt en zoekt en klopt, als je bid om de Heilige Geest, dan zal je die gegeven worden, want wat God belooft, dat doet hij ook!!

 

Maar helaas we doen het niet, we geloven niet in God en niet in een hemel en een hel.

Daarom de uitverkiezing, geen beperking, maar een enorme uitbreiding van Gods genade, maar een ieder is vrij om toegang te krijgen tot God, uitverkoren of niet.

 

Daarom beste lezer, als je struikelt over het vraagstuk van de uitverkiezing, wanhoop niet, maar ga tot God en vraag om vergeving en om verlossing, en je zal die ontvangen.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment