Even een gedachte over een gedeelte uit Mattheüs 7: 21 – 23:

 

21 Niet een iegelijk die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt.

Ik denk dat dit gedeelte veel christenen in verwarring kunnen brengen. Hoe kan het eigenlijk dat mensen die duivelen in Jezus naam uitgeworpen hebben en vele krachten gedaan in Jezus naam enz. niet in kunnen gaan in het Koninkrijk der hemelen?

Dit zijn toch mensen die geloven in Jezus? En als die niet in kunnen gaan, hoe zit dat dan met mij? Bedrieg ik mijzelf niet om te denken dat ik het ware geloof heb?

Wat deden of doen die mensen (of ik) dan verkeerd? Zo kunnen er veel vragen bij je opkomen of twijfel. Hoe zit het nu echt? Eigenlijk moeten we eens goed opletten en lezen wat Jezus hier zegt, nl,:

Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

Hier zijn mensen aan het woord die pleiten op iets wat ze hebben gedaan. Ze hebben dit in Jezus naam gedaan en dat gedaan in Jezus naam, maar ik lees niet dat ze zeggen dat ze gelooft hebben in het werk van Jezus. Nee, ze vertrouwden op hun eigen werk, en niet op het verzoeningswerk van Jezus.

Kijk, geloven dat Jezus bestaat, gaat niemand behouden. De duivelen geloven ook en sidderen. Het ware geloof bestaat hieruit dat je gelooft dat het verzoeningswerk van Jezus je behoudt. Niets meer maar ook niets minder. Niet de goede werken die je gedaan hebt, zelfs niet de goede werken die je in Jezus naam gedaan hebt, kunnen je redden, maar nogmaals alleen het ware geloof in de verlossing door het verzoeningswerk van Jezus. Jezus heeft onze, cq. mijn schuld betaald.

Maar Jezus zegt nog iets daarvoor: 

 

21 Niet een iegelijk die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Ja maar, alleen het het ware geloof behoud je toch, wat betekend dit dan het doen van de wil Mijns Vaders.

Dan moeten we kijken wat de Vader dan wil wat we doen. Dat kunnen we lezen in de volgende gedeelten: Johannes 6: 36-40:

36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.

37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen Die Mij gezonden heeft.

39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.

40 En dit is de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

En ook hier: Johannes 6: 28 – 29: 

28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?

29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij gezonden heeft.

Hierin kunnen we zien in vers 40, dat de wil van de Vader is dat wij geloven in degene die Hij gezonden heeft, en dat is Jezus. En dan ben je behouden en hebt het eeuwige leven ontvangen.

Betekent dat je verder niets hoeft te doen. Tot je behoudenis niet nee, maar uit dankbaarheid ga je wel goede werken doen, dat zij ook de vruchten van het geloof. Niet om iets ermee te verdienen, want dat kan niet meer, maar dat is wel een gevolg van het ware geloof. Maar het is wel zo, dat wat Jezus ook in een gelijkenis aangeeft, dat de één vrucht zal dragen dertigvoud, dus eigenlijk vrij weinig. De ander zestigvoud, dus al veel meer. En weer een ander honderdvoud, dus erg veel vrucht. Zo kan je bij de één heel goed zien dat die een christen is, maar bij een ander eigenlijk niet.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment