Opname van de Gemeente

 

Als er een update komt, zal ik dat hier aangeven en de veranderde tekst in een andere kleur publiceren.

Update 1: 28-maart-2020
Update 2 : 7-november-2020

 

Dit is een studie voor mijzelf, om enkele meningen van de opname van de gemeente te onderzoeken. Dit is een schrijven met voortschrijdend inzicht en geen definitieve versie. Alles kan in principe nog veranderd worden als er andere gegevens of inzichten boven komen. 

Als je deze studie wilt doen, moet je wel bedenken dat de opname van de gemeente, het duizendjarigrijk en de zeventig jaarweken in de profetie van Daniël niet los van elkaar gezien kan worden.

In de christelijke wereld doen er diverse opvattingen de ronde over de opname van de gemeente.

In het kort zijn er vier belangrijkste gedachten, nl:

  • Opname voor de grote verdrukking

  • Opname in de helft van de grote verdrukking

  • Opname na de grote verdrukking bij de lichamelijke terugkomst van Jezus Christus voor het 1000 jarig vrederijk.

  • Opname bij de terugkomst van Jezus Christus en hierna het oordeel voor de witte Troon. 

Over het vierde punt kan ik kort zijn. Wat houdt deze gedachte in. 

In de reformatorisch richting leeft de opvatting dat we nu in het zogenaamde 1000 jarig vrederijk leven.

Deze gedachte moet ik echter op grond van de bijbel afwijzen. Ik ga dat niet uitvoerig behandelen, maar in het kort zal ik er wat over schrijven. 

In de reformatorische gezindte wordt over dit onderwerp vast gehouden aan wat Augustinus hierover heeft geschreven. Dat Augustinus dit dacht, kan ik ergens nog begrijpen, omdat hij nog in de eerste duizend jaar na Christus leefde. Maar na die eerste duizend jaar kan die gedachte niet meer vastgehouden worden. Tenzij je de duizend jaar niet letterlijk neemt. Maar waarom zou je dat niet doen. Veel getallen in de bijbel moet je letterlijk nemen. Zoals 6 scheppingsdagen, 40 jaar in de woestijn, 70 jaar ballingschap. Dus waarom die duizend jaar dan niet? Augustinus wordt dus wel gelooft, maar de eerdere kerkvaders, zoals Ureaneus, die wel geloofde in een duizendjarig rijk, wordt niet gelooft. Een beetje vreemd. 

Maar waarom leven we nu niet in het 1000 jarig vrederijk?

Laten we eens kijken wat de bijbel hiervan zegt:

Openbaring 20: 

1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;

2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;

3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. 

Wel, we weten ook uit de bijbel dat de duivel te keer gaat als een briesende leeuw, verslindende die hij verslinden kan. Dat is in deze tijd, de duivel is in zoverre gebonden dat hij niet meer kan doen dan wat God toelaat, maar mensen en volkeren verleiden, dat doet en kan hij nog steeds, dus hij is beslist niet gebonden en in de afgrond geworpen voor duizend jaar. Dat moet nog gebeuren!!

Zie ook openbaring 4 : 

1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

Ook openbaring is in een soort van chronologische volgorde geschreven, zodat de conclusie getrokken kan worden dat het binden van de Satan pas gebeurt na alle oordelen die beschreven staan in openbaring.

Voor een verdere studie kijk dan eens op de deze link, hier staat een uitgebreide studie inclusief tekstverwijzingen:

Waarom is het belangrijk om te weten dat we nu niet in het 1000 jarig vrederijk leven in verband met de opname? Wel de gedachte is hier dat Jezus Christus plotseling kan terugkomen en dat de gelovigen hem tegemoet gaan in de lucht en gelijk weer mee naar de aarde komen. Je krijgt dan een soort van jojo effect.

Maar Jezus zegt in Johannes 14: 

2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 

Waarom zouden er vele woningen nodig zijn als de gelovigen gelijk weer terug gaan naar de aarde? Je zou kunnen zeggen dat die woningen er zijn voor de gestorven gelovigen, maar Jezus zegt duidelijk dat Hij weer zal komen om de gelovigen tot zich te nemen, dus dat argument gaat niet op.

Alleen al op grond hiervan kunnen we deze gedachte dus afwijzen.

Maar let ook op dat Jezus zegt dat hij ons tot zich zou nemen, opdat wij zouden zijn waar Hij is, en dus duidelijk niet dat Hij zal zijn waar wij zijn. En waar is Hij, in de Hemel aan de rechterhand van God de Vader. 

Opname na de grote verdrukking. 

 

Ik zal proberen om hier in te gaan op de argumenten die gebruikt worden om deze stelling te verdedigen.

Meestal wordt gesteld dat er geen reden is om aan te nemen dat de Gemeente niet door de grote verdrukking zou moeten gaan. Want verdrukkingen zijn er altijd al geweest, denk hierbij ook aan de vervolgingen in het Romeinse Keizerrijk. In de middeleeuwen door de R.K. kerk. En zoals tegenwoordig in Aziatische en moslimlanden. Ook in het “vrije” westen neemt het antichristelijke sentiment steeds meer toe, in wetgeving en samenleving.

Het mag duidelijk zijn dat de gelovigen door vele verdrukkingen moeten heen gaan, zoals Paulus dat ook schrijft inHandelingen 14:22: 

Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. 

Dus dit maakt duidelijk dat de gelovigen vele verdrukkingen kunnen moeten ondergaan. Verschil zit er wel in. De één krijgt meer en zwaardere verdrukking te verduren dan een ander. 

Even tussen door. De lezer moet weten wat de zeventig jaarweken van Daniël zijn. Op internet zijn hier diverse artikelen verschenen, die dit goed uitleggen. Maar in het kort komt het hier op neer. De engel Gabriël zegt tegen Daniël in Daniël 9: 

21 Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, dien ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent den tijd des avondoffers.

22 En hij onderrichtte mij en sprak met mij, en zeide: Daniël! nu ben ik uitgegaan, om u den zin te doen verstaan.

23 In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om u dat te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man; versta dan dit woord, en merk op dit gezicht.

24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. 

Hier volgt een uiteenzetting van de zeventig jaarweken. In dit geval overgenomen van Marc Verhoeve:Websitehttp://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf 

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------

490 profetische jarenProfetische jaren zijn jaren van 360 dagen. Men moet ze voor berekeningen omrekenen naar dagen. De 70 jaarweken, of 490 profetische jaren, zijn dan eigenlijk 176.400 dagen, opgesplitst in 173.880 dagen (69 jaarweken, tot aan de kruisdood) + 2.520 dagen (70ste jaarweek). Goede reden hiervoor is dat er precies 1260 dagen geteld worden (Op 11:3) voor 42 maanden (Op 11:2; 13:5) en voor “een tijd, tijden en een halve tijd” (Dn 7:25; 9:27; 12:7; Op 12:14). 

445 vC Nehemia krijgt in het 20ste jaar van Artahsasta (= Artaxerxes Longimanus, de koning van Babel, Ne 2:1), bevel en toestemming om Jeruzalem te herbouwen (Ne 2:1-10). Dit is het begin van de 70 jaarweken, oftewel 490 profetische jaren, die eigenlijk 483 zonnejaren zijn. 

?De indeling van 7 en 62 jaarweken kan betekenen dat er 7 jaarweken (17.640 dagen) nodig zijn geweest voor de herbouw van Jeruzalem, en dat er daarna 62 jaarweken verlopen waarin Jeruzalem wel hersteld is, maar voortdurend onder druk van vijanden verkeert. Van de 100 jaar na Nehemia’s restauratie is er geen bijbelse of wereldlijke geschiedenis bekend. 

Geboorte Vermits de Heer Jezus ongeveer 30 jaar was (Lk 3:23) bij zijn openbaar optreden en ong. 3,5 jaar op aarde heeft gediend, is Hij geboren in ongeveer het vierde jaar vóór onze tijdrekening, dus 4vC. 

Begin van onze tijdrekening. De geboorte van de Heer Jezus is ongeveer 4 jaar eerder te dateren. 

30 nC Kruisdood van de Heer in ± 30 nC: 69 jaarweken of 483 profetische jaren vanaf de herbouw van Jeruzalem (in ong. 445 vC). Dit is dan 476 zonnejaren later, dus in ± 30 nC (zie onderaan: ‘profetische jaren’). 

483 profetische jaren Zie Dan. 9:25: Tot op het “uitroeien” van de Messias (9:26) zijn er 7+62 jaarweken (men volge hier de Statenvertaling of de KJV want de “Messias” van 9:25 is dezelfde als deze van 9:26). Het gaat om profetische jaren van 360 dagen, zodat we in dagen moeten tellen. Van 455 v. Chr. tot aan de kruisdood van de Heer (30 n. Chr.) lopen 69 jaarweken x 7 = 483 profetische jaren x 2 360 = 173.880 dagen of 476 zonnejaren. Daarna moet nog een 70ste jaarweek komen van 2.520 dagen. Zie ook bij “490 profetische jaren”.

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dus de eerste negenenzestig jaarweken zijn geweest, maar de laatste jaarweek moet nog beginnen. Wanneer dat zal zijn is niet bekend.

Maar in deze laatste jaarweek zal ook de grote verdrukking zijn zoals Jezus dat aangeeft in Mattheus 24 : 

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. 

Er is geen duidelijke reden waarom de gemeente niet door deze verdrukking heen zou moeten gaan. Maaaaar houd in gedachten vast dat deze verdrukking in de laatste zeven jaar zal geschieden. En dat het juist in deze tijd is, dat volgens het boek Openbaring ook de oordelen van God over deze wereld zullen gaan.

Deze oordelen zijn niet voor de gelovigen.

Want Christus heeft de toorn van God al gedragen. Dat hoeft de gemeente niet meer te ondergaan. 

Zie hiervoor ook Lukas 21: 

36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen. 

In de verzen hiervoor worden diverse oordelen van God over de aarde beschreven en in het vers hierboven staat dus dat je dat kunt ontvlieden. 

Want wat is het doel van de oordelen van God? Behalve het straffen van de goddeloze mensen is het de bedoeling dat de mensen zich nog bekeren tot God!! 

Zie hiervoor Openbaring 16:9

En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven. 

En openbaring 16:11

En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken. 

De genade van God is zo groot dat Hij zelfs dan nog mensen die tot Hem komen aan wil nemen.

Want in2 Petrus 3:9 zegt de apostel: 

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren  maar dat zij allen tot bekering komen. 

Nu nog enige argumenten die aangehaald worden, door de voorstanders van deze gedachte om aan te geven dat de gemeente wel door de grote verdrukking zou moeten gaan. Ik zal hierop een antwoord proberen te geven dat deze argumenten niets bewijzen van wel of niet door de verdrukking te moeten voor de Gemeente. 

Waren de Israëlieten tijdens de plagen in Egypte of niet.

Ja, ze waren in Egypte maar hadden geen deel aan de plagen die over Egypte kwamen. Zie hiervoor bv. Exodus 9:

6 En de HEERE deed deze zaak des anderen daags; en al het vee der Egyptenaren stierf; maar van het vee der kinderen Israëls stierf niet een. 

25 En de hagel sloeg, in het ganse Egypteland, alles wat op het veld was, van de mensen af tot de beesten toe; ook sloeg de hagel al het kruid des velds, en verbrak al het geboomte des velds.

26 Alleen in het land Gosen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. 

Dus de plagen ondergingen de Egyptenaren wel maar de Israëlieten niet. Natuurlijk waren ze nog in Egypte, zo zou God zijn macht laten zien aan de Egyptenaren en aan de Israëlieten. Dus de Israëlieten waren er, anders waren die plagen niet nodig geweest. 

Redde God Noach uit de zondvloed of door de zondvloed heen.

De zondvloed was duidelijk een oordeel van God en verwoeste de aarde en alles wat er leefde behalve Noach en de zijnen. Waarom nam God Noach niet weg van de aarde. Ik denk dat de reden was dat dat niet kon. Want het sterfelijke vlees kan niet in de hemel of paradijs komen, want dan moet het onsterfelijkheid aan doen.

Zie hiervoor 1 Korinthiërs 15:50 

Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, ende verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 

Dus Noach kon niet opgenomen worden, want dan waren er geen mensen meer op de aarde om die te bevolken en kon ook Gods reddingsplan niet uitgevoerd worden. Want het moest een mens zijn die afstamt van Adam om de prijs te betalen die God op de zonde gezet had. Als God nieuwe mensen zou geschapen hebben, zouden die nooit voor de zonden van Adam hebben kunnen betalen. Dus Noach moest op de aarde blijven om die weer te bevolken en zo kon Gods reddingsplan doorgang vinden in Jezus Christus.

Redde God Job uit de problemen of door de problemen heen.

God redde Job door de problemen heen, om de reden dat de rampen die Job overkwamen geen oordelen van God waren, maar verdrukkingen van Satan. Geen vergelijk met de eindtijd oordelen die wel van God komen.

Redde God Daniël uit de leeuwenkuil of door de leeuwenkuil heen.

Ook hier weer hetzelfde, de leeuwenkuil was geen oordeel van God maar een list van Satan om Daniël uit de weg te ruimen. 

Redde God zijn drie vrienden uit het vuur of door het vuur heen.

Ook hier weer hetzelfde geen oordeel van God, maar een actie van Satan. 

Al deze argumenten bewijzen dus niet dat de Gemeente niet opgenomen kan worden voor de grote verdrukking. Want nogmaals dit zijn behalve bij Noach, geen oordelen van God.

Wat ik wel mis in deze stellingen, is dat niet aangehaald wordt de geschiedenis van Lot en Sodom en Gomorra. Want hier lezen we in Genesis 19: 

15 En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: Maak u op, neem uw huisvrouw, en uw twee dochteren, die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid dezer stad niet omkomt.

16 Maar hij vertoefde; zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand zijner vrouw, en de hand zijner twee dochteren, om de verschoning des HEEREN over hem; en zij brachten hem uit, en stelden hem buiten de stad.

17 En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide Hij: behoud u om uws levens wil; zie niet achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte; behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt.

18 En Lot zeide tot hen: Neen toch, Heere!

19 Zie toch, Uw knecht heeft genade gevonden in Uw ogen, en Gij hebt Uw weldadigheid groot gemaakt, die Gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven; maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleve, en ik sterve!

20 Ziet toch, deze stad is nabij, om derwaarts te vluchten, en zij is klein; laat mij toch derwaarts behouden worden (is zij niet klein?) opdat mijn ziel leve.

21 En Hij zeide tot hem: Zie, Ik heb uw aangezicht opgenomen ook in deze zaak, dat Ik deze stad niet omkere waarvan gij gesproken hebt.

22 Haast, behoud u derwaarts;want Ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarhenen ingekomen zijt.Daarom noemde men den naam dezer stad Zoar. 

Dus God kon niets doen als Lot nog in de stad was. Lot werd dus uit de stad getrokken zoals we kunnen lezen in vers 16. Toen pas kwam het oordeel over de steden, niet eerder.

Ook hier, de rechtvaardige kreeg niet het oordeel over zich heen. 

Even een notitie tussen door.

Jezus zegt in Markus 13:32  

Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in de hemel zijn, noch de Zoon,dan de Vader.

Dit gaat over de eindtijd en alles wat er mee samenhangt.

Mensen die de godheid van Jezus ontkennen grijpen vaak naar deze tekst. Ze stellen dat als Jezus God was/is, dan zou Hij ook geweten hebben wanneer deze dag zou komen. Dus Hij kan niet God zijn.

Als we echter kijken naar het woordje “ weet “, dan moeten we kijken naar de brontekst en kijken naar de verschillende betekenissen van het originele woord. Dit woord is Eido en betekent behalve weten, ook onthullen, proclameren of bekendmaken.

We kunnen deze tekst ook als volgt vertalen.

Maar niemand zal die dag onthullen, noch de engelen, die in de hemel zijn, noch de Zoon,dan de Vader.

Dan wordt de tekst een stuk duidelijker. 

Ik beweer niet dat de Gemeente geen verdrukking zal ondergaan, dat mag duidelijk zijn en dat de Gemeente opgenomen wordt voor de grote verdrukking is niet om de verdrukking te ontlopen.

Nee, de reden is dat de Gemeente de toorn en oordelen van God over de aarde niet meer hoeven te ondergaan.

Er worden meer redenen aangehaald om te bewijzen dat er geen opname zal komen voor de grote verdrukking. Zelfs uit websites van mensen die ik wel kan waarderen, maar waar ik het altijd niet mee eens ben op alle punten.

Eén van deze punten is de volgende stelling:

Openbaring 12:1-2-5 “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren…En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en Zijn troon.”

 

De 12 sterren op het hoofd van de vrouw duidt op de 12 stammen van Israël. Zon, maan en sterren hebben betekenis met betrekking tot Israël. Denk daarbij ook aan de droom van Jozef, waar dezelfde symbolen in voorkomen. Genesis 37:9-10. De zon en de maan duiden op de bestendige heerschappij van Israël en het koningshuis van David. Dat betekent dat de vrouw de hoogste autoriteit en macht op aarde krijgt. De maan onder haar voeten is het symbool van de islam, die uiteindelijk vertrapt zal worden. Dat betekend dat de vrouw boven de aardse machten staat! Dit wijst erop dat deze vrouw niemand anders dan alleen maar Israël kan voorstellen, en de “mannelijke Zoon” is zonder twijfel Jezus aan wie straks tijdens het duizendjarig rijk alle aardse autoriteiten onderworpen zullen zijn.

(bron: Franklin ter Horst). 

Grotendeels kan ik mij wel vinden in zijn uitleg, maar een niet, nl. dat de mannelijk Zoon Jezus zou zijn. Ten eerste hoort Johannes als hij in openbaring 4, op getrokken wordt in de hemel, dat hij dingen zal zien die nog moeten gebeuren. Dus niet wat er al gebeurd is. Als we dit gedeelte dan in deze context lezen, kan dus het kind niet Jezus zijn. Ik denk dat dit het lichaam van Jezus is, dus de Gemeente die inderdaad ontstaan is uit Israël. Verder staat dat het kind “plotseling weggevoerd wordt naar God en Zijn troon”. In de grondtekst staat het woord hiervoor “harpazzo”, wat betekend, weggerukt. Dat is niet wat met de Hemelvaart van Jezus is gebeurt. Daar wordt het woord harpazzo ook niet gebruikt. Dus hier wordt wat anders bedoeld. En ik denk dat hier de opname bedoeld wordt, een plotseling wegrukken van de Gemeente. 

Ander voorbeeld wat Franklin gebruikt om aan te geven dat er geen opname zal zijn is: 

Johannes 14:2-3

In het huis mijns Vader zijn vele woningen anders zou Ik het u gezegd hebben

want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” 

Het Vaderhuis wordt gezien als een woning in de hemel voor de gelovigen die zijn opgenomen, maar in de tijd van deze uitspraak was er nog helemaal geen sprake van een opname  naar de hemel. Deze tekst gaat over de tempel van God op aarde en niet over de hemel. De tempel in Jeruzalem was het huis van de Vader:  

Johannes 2:16

En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis.”

In de muren van de tempel waren vele woningen voor de priesters. 

Wanneer je dit in de context leest, van de aanstaande hemelvaart na Zijn kruisdood, dan begrijp ik niet hoe iemand dit zo kan opvatten. Deze verklaring is gewoon onzin. Spreekt Jezus hier dan tegen de priesters? Ik dacht het niet. Hij spreek hier tegen de discipelen. En ook voor de gelovigen. Dan is de tempel, die ook nog eens verwoest is, wel wat klein.

Nee, hier wordt wel degelijk de hemel mee bedoeld, want is Jezus dan nu in de tempel, nee, Hij is in de hemel aan de rechterhand van de Vader. Dus waar gaan de gelovigen dan naar toe? De vraag stellen is hem beantwoorden. 

Een ander punt waar ik lang over heb zitten te dubben is een gedeelte uit Openbaring 20, waar we lezen: 

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. 

Mijn probleem zat hem hierin de passage “deze is de eerste opstanding”. Maar in het licht van een 1000-jarig rijk, lijkt dat niet logisch. Zo lijkt het dat de opname toch pas bij de lichamelijke terugkomst van Jezus zal zijn.

Maar dan viel mij op dat er alleen gesproken werd over degene die gestorven waren in de grote verdrukking. Dus niemand anders van de gelovigen? Geen Luther, Calvijn of andere gelovigen van deze tijd.

Het antwoord kon wel eens heel simpel zijn, namelijk we zijn al opgenomen en zijn dus niet meer op of in de aarde.

Een andere visie is, dat de eerste opstanding uit meerdere gebeurtenissen bestaat. Als eerste Jezus Christus, dan de gelovigen en vervolgens de gestorven heiligen uit de grote verdrukking. Dit laatste lijkt het meest logisch, omdat wij het lichaam van Christus zijn. 

Mijn visie is dat er twee belangrijke gebeurtenissen komen.

De opname als Jezus ons komt halen en als Jezus lichamelijk terugkomt. Als Jezus dan lichamelijk terugkomt, zoals ook beschreven in Zacharias, dan zijn er nog gelovigen op de aarde. Als dat niet zo zou zijn dan zou er niemand zijn om het 1000-jarig koninkrijk binnen te gaan. Want als de bokken van de schapen worden gescheiden, dan worden de bokken weggedaan en de schapen gaan het koninkrijk binnen.

Een andere gedachte hierover is, dat er mensen zijn die niet geloven, maar wel goed gedaan hebben in de grote verdrukking aan de Joden.

Zie Mattheus 25:31-40:

31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. 34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. » meer 35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 

Hieruit zou je kunnen concluderen dat je een plaats in het 1000-jarig rijk zou kunnen verdienen, maar is niet het zelfde als het eeuwige leven. In Openbaring 20 lezen we ook van de afval van veel mensen, die nog weer door de Satan verleidt worden om tegen God op te trekken en te willen vechten. 

31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.

33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.

34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. 

Ik denk dat hier gesproken wordt over het 1000-jarig rijk. Maar ik kan het mis hebben. 

Dus voorlopig ga ik nog steeds uit van een pre-trib opname. 

Een pre-trib opname kan men ook uit de oogsten opmaken zoals geschreven in de bijbel.

Eerst is de gersten oogst. Hoe wordt gerst eigenlijk geoogst: namelijk door het in de lucht te gooien. Lijkt dit niet op de opname?

Vervolgens komt de tarwe oogst, dus later. In de gelijkenis van Jezus groeit de tarwe op met het onkruid. Dit zou overeen kunnen komen met de gelovigen in de grote verdrukking. Denk hierbij aan wat Jezus zegt in Matt 24. en Matt 25. dat de gelovigen vergaderd worden uit vier windstreken van de aarde.

Voor zover ik verstand heb van graan en oogsten, en dat benaderd het nulpunt, heb ik begrepen, of het waar is of niet, dat het kaf van gerst gescheiden wordt door deze omhoog te gooien, zodat het lichtere kaf door de wind wordt weggeblazen. En dat tarwe gedorst wordt door er met een dorsvlegel op te slaan. Ook een beeld van twee verschillende opnames? Zou kunnen. God heeft de feesten aan Israël gegeven, maar heeft er ook een profetische betekenis aan gegeven.

Vervolgens komt de wijnoogst, hierbij kan je denken aan druiven die getreden worden om er wijn van de maken. Ik denk niet dat iemand bij deze oogst zou willen zijn, omdat dit ook slaat op de wijnbeker der gramschap van God. 

 

Update 1: 28-maart-2020

Opname op Rosj Hasjana

Er zijn theorieën, dat de opname van de gemeente wel eens op het bazuinenfeest of Rosj Hasjana kan plaats vinden. Rosj Hasjana wordt trouwens op verschillende manieren geschreven, dus ik houd deze vorm maar gewoon aan.

Wat zijn de argumenten hiervoor?

Er zijn twee, eigenlijk drie argumenten hiervoor te noemen, die hier op kunnen wijzen.

De eerste is deze, Jezus zegt dat een gebeurtenis plaats zal vinden, maar dat niemand de dag noch de ure weet dan de Vader alleen. Dit argument wordt heel vaak aangehaald om maar niet bezig te zijn met de toekomst, want je weet toch niet wanneer het zal gebeuren. Dit is gedeeltelijk waar. Want in het oude  Israël werd het bazuinenfeest ook wel het feest genoemd als, " de dag en de ure weet niemand". Dit komt omdat het begin van dit feest begint wanneer de nieuwe maan voor het eerst gezien wordt door twee getuigen. Vervolgens worden boodschappers rond gestuurd om te melden dat het feest begonnen is. Omdat men vroeger niet precies wist wanneer dit zou zijn, was het niet zeker op welke dag precies en welk uur het feest zou beginnen. Dit kwam natuurlijk ook door de weersomstandigheden. Als het bewolkt was, kon het feest zomaar een dag later beginnen. Het kan zijn dat Jezus hier op geduid heeft.

Ten tweede, schrijft Paulus over de laatste bazuin. Veel uitleggers denken dat Paulus hier de laatste bazuin uit Openbaringen bedoeld, maar deze uitleg is niet zeker. Want die laatste bazuin wordt pas bekend gemaakt in Openbaringen en Paulus kon dit waarschijnlijk niet weten. Maar welke bazuin kan dan bedoeld worden? Wel, tijdens het bazuinenfeest, wordt er 100 keer op de bazuin geblazen waarbij de honderdste zo lang mogelijk aangehouden werd. Deze laatste werd dan ook de laatste bazuin genoemd. Het is goed mogelijk dat Paulus hier naar verwees.

Een derde, meer indirect punt is het volgende. Elk feest door God in het Oude Testament ingesteld, had een duidelijk doel. Ik ga dat hier niet allemaal behandelen. Er zijn sites die dit goed uitleggen. Maar een voorbeeld hiervan is het Pascha, dat wijst op de bevrijding uit Egypte. Zo is er het loofhutten feest, dat gedenkt aan de tijd dat Israël in de woestijn bivakkeerde. Zo zijn er betekenissen voor elk feest wat duidelijk is, behalve voor het bazuinenfeest. Dit feest heeft voor zo ver ik het heb kunnen achterhalen niet een duidelijke betekenis. Wel wordt er een nieuw jaar aan gekoppeld, maar dat nieuwe jaar schijnt ook in april in te gaan. Dit is mij nog niet duidelijk. Als iemand hier een antwoord op heeft, doe dat dan in een reactie hieronder.

Ok, zeker is het ook niet dat de opname op dit feest zal plaats vinden, maar er zijn zeker argumenten voor. Denk hierbij ook aan, als Paulus schrijft dat die dag u niet overvalt als een dief in de nacht. Hij dat wij niet in de duisternis wandelen, maar in het licht, zodat die dag u niet overvalt.

Update 2.

Misschien is het de lezer wel bekend dat veel gebeurtenissen in de bijbel, een soort van voorafschaduwing zijn, van latere gebeurtenissen. En zo zijn er ook gebeurtenissen in de bijbel die voorafschaduwing zijn van de opname van de gemeente.
Een enkele heb ik al genoemd, zie bijvoorbeeld de geschiedenis van Lot. Ik zal nog een paar van deze treffende gebeurtenissen opnoemen.

In de tijd van voor de zondvloed, lezen we over Enoch. Hij wandelde met God, en hij was niet meer want God had hem weggenomen. Als we deze geschiedenis nemen in combinatie met Noach, kunnen we Enoch zien als een type van de Gemeente, Enoch werd namelijk weggenomen, zonder te sterven, voor het oordeel van de zondvloed. Noach echter kan beschouwd worden als een type van Israël, wordt bewaard, maar wel in het oordeel. We lezen namelijk dat Israël wel wordt beschermt in de laatste drie en half jaar, maar niet dat ze uit de wereld worden weggenomen.

Een ander voorbeeld is de geschiedenis van Jozef.
We zien dat tijdens de zevenjarige hongersnood, aangekondigd door Jozef, dat ca, halverwege deze tijd dat Jacob met zijn gezin trekt naar Egypte waar ze een veilige plek krijgen in het land Gosen. Hoe staat dit inverhouding tot de opname?
Wel Jacob is een type van Israël en vlucht halverwege de grote verdrukking naar een plek in de woestijn waar ze beschermt worden door God. Jacob met zijn gezin trek halverwege de hongersnood naar Egypte. Jozef echter is een type van de Gemeente, die al in veiligheid is voor de hongersnood begint.

Deze studie is nogal behoorlijk beknopt en er kan nog veel meer over gezegd worden. Je zou ook het volgende e-book kunnen lezen, die tekst is uitgebreider en geeft nog meer redenen om de opname voor de grote verdrukking te plaatsen. 
De link is: 49 redenen voor een opname vóór de grote verdrukking

Reacties mogelijk gemaakt door CComment