Wat geloofden de oud kerkvaders over de opname?

 

Clouds-Rapture-First-Century-Church-Fathers-and-the-Rapture-e1374708963867-1

 

Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. -1 Thessalonicensen 4

Wat geloofden de kerkvaders in de eerste eeuw over de Opname? Waren ze vóór de opname voor de grote verdrukking of voor de opname na de grote verdrukking? Wat onderwezen de discipelen van de apostelen van Jezus Christus over de opname?

Dit artikel presenteert de geschriften van de vroege kerkvaders - van degenen die leerden onder de discipelen van Jezus Christus, tot de kerkleiders van de tweede en derde eeuw, over de Opname - de bovennatuurlijke verwijdering van alle bijbelgelovige christenen van de aarde naar de hemel . Terwijl de geschriften van de christelijke kerkvaders uit de eerste, tweede en derde eeuw niet de Schrift zijn en niet op één lijn staan met de Bijbel op wat voor manier dan ook, het is informatief om te zien hoe de vroege kerkvaders de Schrift interpreteerden naast wat ze direct leerden van degenen die het dichtst bij de Heere Jezus Christus stonden. En definitief, de weinige geschriften die nog bestaan ​​over de eindtijd, plaatsten de timing van de Opname vóór de Grote Verdrukking. Dit artikel zal ook dienen om enkele van de veel voorkomende misvattingen over de Opname-theologie weg te nemen als iets dat in de 19e eeuw is uitgevonden door een man genaamd John Darby.

"John Darby heeft de opname vóór de verdrukking uitgevonden"

John-Darby-Darby-did-NOT-invent-the-rapture-Church-fathers-beliefs-on-the-rapture-e1374711643831

Overal op internet zijn er veel artikelen en video's die beweren dat de Opname-leer in 1830 werd "uitgevonden" door een man genaamd John Darby. Het volgende is een fragment dat deze theorie samenvat:

“De Opname-doctrine, die de uitvinding was van de Plymouth Brethren onder leiding van John Nelson Darby (1800-1882), is vandaag overgenomen door de meeste Baptisten, Pinkstermensen, Assemblies of God en een verscheidenheid aan andere fundamentalistische sekten. Het idee dat Jezus Christus zal terugkeren voor Zijn ware Kerk vlak voor het begin van de Grote Verdrukking in een geheime bijeenkomst of 'wegrukking', was een belangrijk onderdeel van Darby's leer. De beweging waarin deze leer begon, ontstond in kleine groepen in Engeland en Ierland rond 1828 en maakte tegen 1831 deel uit van de officiële leer van de Plymouth Brethren. In 1860 had de "opname" zijn weg gevonden naar de Verenigde Staten. Tegenwoordig prediken profetie-experts en 'eindtijd'-opwekkers de Opname alsof het een vaststaand dogma is vanaf de tijd van Christus tot het heden. De waarheid is dat de eerste historische verwijzing naar de Opname-doctrine afkomstig is van de Plymouth Brethren. Niet alleen is de Opname niet te vinden in de leringen van de Kerk, maar zelfs in de 'eindtijd' hebben ketters door de eeuwen heen nooit gedroomd om zo'n nieuw idee voor te stellen. Bijvoorbeeld, de 4e-eeuwse Montanisten, die zowel pre-millennialisme predikten als dat ze wisten wanneer Christus zou terugkeren, waagden het nooit zo ver om nog een 2e komst van de Heer te creëren in een geheime opname. In alle geschriften van de Schrift, de vroege kerkvaders en de oecumenische concilies wordt geen melding gemaakt van twee  komsten van Christus. " (bron) [Nadruk toegevoegd].

Kortom, het bezwaar is dat in plaats van een echt deel van de Bijbel te zijn, het hele idee van een pre-Grote Verdrukking Opname slechts een uitvinding van Darby was en dat "zelfs ketters" het nooit hebben gebruikt. Dit is zeer sterke taal, maar is het waar? Waren er geen oude christelijke geschriften over de opname van de kerk vóór de Grote Verdrukking? Een onderzoek van vroege kerkgeschriften toont aan dat deze beschuldiging onjuist is en er waren enkele kerkvaders die inderdaad over de Opname schreven.

Irenaeus

Irenaeus (130 n.Chr. - 202 n.Chr.) Was een bisschop van de kerk in Lyon, Frankrijk. Hij was een ooggetuige van de apostel Johannes (die het boek Openbaring schreef) en een discipel van Polycarpus, de eerste van de discipelen van de apostel Johannes. Irenaeus is het meest bekend om zijn vijfdelige verhandeling, "Tegen ketterijen" waarin hij de valse religies en culten van zijn tijd blootlegde, samen met advies hoe het evangelie te delen met degenen die er deel van uitmaakten. In zijn geschriften over Bijbelse profetie erkende hij de uitdrukking "een tijd, tijden en een halve tijd" in Daniël 7 om de 3 ½ jarige regering van de Antichrist als heerser van de wereld vóór de wederkomst van Christus aan te duiden. Hij geloofde ook in een letterlijke duizendjarige regering van Christus op aarde na de wederkomst en de opstanding van de rechtvaardigen.

Over het onderwerp van de Opname schreef hij in "Tegen ketterijen" 5.29:

'Die naties echter, die uit zichzelf hun ogen niet ophieven naar de hemel, noch dank betuigden aan hun Maker, noch het licht van de waarheid wilden aanschouwen, maar die als blinde muizen waren verborgen in de diepten van onwetendheid, rekent het woord terecht. "Als afvalwater uit een gootsteen, en als het draaiende gewicht van een weegschaal - in feite als niets"; (1) tot dusver nuttig en dienstbaar voor de rechtvaardigen, zoals stoppels leiden naar de groei van de tarwe, en zijn stro , door middel van verbranding, dient voor het bewerken van goud. En daarom, wanneer de Kerk hier uiteindelijk plotseling weggerukt zal worden, wordt er gezegd: "Er zal verdrukking zijn zoals er sinds het begin niet is geweest, en dat zal er ook niet zijn." (2) Want dit is de laatste wedstrijd van de rechtvaardigen, waarin ze, wanneer ze overwinnen, met onverderfelijkheid worden gekroond. "

Irenaeus beschrijft in deze passage de kerk die de zondige wereld verlaat vlak voor ongekende rampen. Let op zijn gebruik van de term "weggerukt", wat de terminologie van de Opname is, want dat is de betekenis van harpazo, de term voor "weggerukt" in de King James Bijbel die de Opname beschrijft in 1 Tessalonicenzen 4. Vervolgens citeert hij Mattheüs 24:21 waar De Heer Jezus Christus zegt: "Want dan zal er grote verdrukking zijn, zoals er niet was sinds het begin van de wereld tot op deze tijd, nee, noch ooit zal zijn." En het is gedurende deze tijd dat degenen die zich in de laatste jaren tot het christendom bekeren, de onvergankelijke kroon zullen ontvangen die door de apostel Paulus wordt genoemd in 1 Korintiërs 9:25. Volgens Irenaeus vond de Opname plaats vóór de Grote Verdrukking van de eindtijd.

Cyprianus

Cyprianus (200 n.Chr. - 258 n.Chr.) - Cyprianus was bisschop van de kerk in Carthago. Tijdens zijn korte periode als leider van de kerk leidde hij de kudde door intense vervolging door toedoen van het Romeinse Rijk. In 258 na Christus, nadat hij zeven maanden in zijn huis had gezeten op bevel van de Romeinse autoriteiten, werd hij onthoofd vanwege zijn geloof. Verschillende van zijn werken bestaan ​​nog steeds.

In Treatises of Cyprian schreef hij bij het beschrijven van de Grote Verdrukking in de eindtijd:

“Wij, die zien dat er verschrikkelijke dingen zijn begonnen en weten dat er nog meer verschrikkelijke dingen dreigen te  gebeuren, kunnen het als het grootste voordeel beschouwen om er zo snel mogelijk van af te wijken. Dankt u God niet, feliciteert u uzelf niet dat u door een vroegtijdig vertrek wordt weggevoerd en verlost van de dreigende scheepswrakken en rampen? Laten we de dag begroeten waarop ieder van ons zijn eigen huis toegewezen krijgt, die ons vandaar uit rukt en ons bevrijdt van de strikken van de wereld en ons terugbrengt naar het paradijs en het koninkrijk. "

Opnieuw zien we het taal gebruik dat vaak wordt aangetroffen in verwijzing naar de Opname, aangezien Cyprianus de oordelen van de eindtijd beschrijft als "op handen zijnde (dreigende)". En hij geeft zijn geloof over de timing van de Opname toen hij schreef dat christenen een “vroeg vertrek” zullen hebben en “verlost” zullen worden van de verwoestende wereldwijde oordelen die komen tijdens de Dag des Heren. In lijn met de apostel Paulus die schreef dat "God ons niet tot toorn heeft aangesteld, maar tot verlossing ..." drukte Cyprianus zijn vreugde uit en moedigt hij de gelovige lezer aan om zich te verheugen dat de Kerk zal worden "weggenomen" vóór de rampzalige Grote Verdrukking. Net zoals de Heere Jezus Christus in Mattheüs 24 dezelfde taal gebruikte van de ene "weggenomen" en de andere "verlaten". Bovendien verwijst Cyprianus naar de woningen die de Heere Jezus Christus belooft heeft en  terug te komen en zijn gelovigen daar naar toe te brengen in Johannes 14.

1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.

 

 

 

 

In zowel de passages van Mattheüs 24 ("de ene aangenomen, de andere verlaten") en in Johannes 14 ("..tot mij nemen ..") wordt het Griekse werk paralambanō gebruikt voor nemen en ontvangen. De betekenis van dat woord is "voeg je bij bij mij", wat aangeeft dat Jezus komt om zich volledig te verenigen met Zijn kerk - wat plaatsvindt bij de Opname. Cyprianus geloofde en leerde duidelijk dat de Opname plaatsvindt vóór de Grote Verdrukking.

Ephraim de Siriër

Ephraim (306 n.Chr. - 373 n.Chr.) Werd in 338 tot diaken benoemd in de kerk in Syrië en werd later de bisschop van Nisibis. Hoewel hij in de rooms-katholieke kerk tot "heilige" werd gemaakt, was hij niet betrokken bij het katholicisme en leefde hij zelfs niet in het Romeinse rijk tot de laatste jaren van zijn leven. Het boek Pseudo Ephraim was een van zijn nog bestaande werken. Het heette "Pseudo" vanwege later geschil over auteurschap. De enige verwijzing in het boek naar de opname is echter zeer overtuigend:

In zijn werk, On The Last Times 2, schreef hij:


" Daarom moeten we goed begrijpen, mijn broeders, wat er op handen is of gaat gebeuren. Er zijn al honger en plagen, gewelddadige bewegingen van naties en tekenen, die door de Heer zijn voorspeld, ze zijn al vervuld (voleindigd), en er is geen ander dat overblijft, behalve de komst van de goddeloze in de voltooiing van het Romeinse koninkrijk. Waarom zijn we  met wereldse zaken bezig, en waarom is onze geest gefixeerd op de lusten van de wereld of op de angsten van de eeuwen? Waarom verwerpen we daarom niet elke zorg van wereldse zaken, en waarom is onze geest gefixeerd op de lusten van de wereld of op de angsten van de eeuwen? Waarom verwerpen we daarom niet elke zorg voor aardse handelingen en bereiden we ons voor op de ontmoeting van de Heere Christus, zodat Hij ons kan trekken uit de chaos die de hele wereld overweldigt? Geloof me, liefste broeder, want de komst (verwachting) van de Heere is nabij, geloof me, want het einde van de wereld is nabij, geloof me, want het is de eindtijd.

Of geloof je niet, tenzij je het met je ogen ziet? Zorg ervoor dat deze zin niet wordt vervuld onder u van de profeet die verklaart: "Wee hun die verlangen de dag des Heren te zien!" Want alle heiligen en uitverkorenen van God zijn verzameld, voorafgaand aan de verdrukking die zal komen, en worden naar de Heere gebracht, opdat ze niet de chaos zien die de wereld zal overweldigen vanwege onze zonden. En dus, broeders die mij dierbaar zijn, is het het elfde uur en het einde van de wereld komt tot de oogst, en engelen, gewapend en voorbereid, houden sikkels in hun handen, in afwachting van het rijk van de Heere. En we weten dat de aarde bestaat uit ontrouw en haar ondergang is aanstaande. Er komen opschuddingen, oorlogen van verschillende volkeren en veldslagen en invallen van de barbaren dreigen, en onze streken zullen verwoest worden, en we worden noch bang voor het bericht noch de verschijning, zodat we tenminste boete kunnen doen; omdat ze vrees aanjagen, en we willen niet veranderd worden, hoewel we in ieder geval straf nodig hebben voor onze daden! "


 

Met een gevoel van noodzakelijkheid een en sterke waarschuwing schrijft Ephraim dat de eindtijd op deze wereld en op elk moment kan beginnen. Deze tekst stelt heel duidelijk dat de heiligen en uitverkorenen van God, alle wedergeboren gelovigen in de Heere Jezus Christus, vóór de Grote Verdrukking "naar de Heere zullen worden gebracht". Ephraim identificeert ook het Oude Testament “Dag des Heren” en de Grote Verdrukking van de eindtijd als dezelfde gebeurtenis (in overeenstemming met de leringen van de Begin- en Einde Opname-serie). Efraïm haalt Amos 5:18 aan, waar staat: “ Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht."

Het punt dat hij maakt, is dat een christen moet weten dat de Dag des Heren komt. In het eerste deel van de passage merkt Efraïm op dat: 'Daarom moeten we goed begrijpen, mijn broeders, wat er op handen is of gaat gebeuren. Er zijn al honger en plagen, gewelddadige bewegingen van naties en tekenen, die zijn voorspeld door de Heere, ze zijn al vervuld (voltrokken) ”En niet alleen dat, maar dat de ware christenen zullen worden weggenomen voordat het begint. Hier beschrijft hij de eerste 3 van de eerste 4 zegels van Openbaring 6 - oorlogen, hongersnoden en plagen. Dit zijn dezelfde eindtijd-tekenen die Jezus Christus beschrijft in Mattheüs 24:

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

 

Jezus beschrijft deze gebeurtenissen als "het beginsel van smarten". Hij zegt ook dat wanneer deze dingen gebeuren, "het einde nog niet is." Het schrijven van Ephraim is het met deze interpretatie eens, aangezien hij zegt dat diezelfde gebeurtenissen in zijn tijd "vervuld (voltrokken)" zijn, maar het was nog steeds niet de feitelijke Grote Verdrukking. Dit komt ook overeen met de serie Beginning and End's Rapture, zoals uitgelegd in ons artikel Who Are The Four Horsemen Of The Apocalypse? (De eerste vier zegels van Openbaring 6 werden geopend op het moment dat Jezus Christus naar de hemel opsteeg. En de opname zelf vindt pas plaats bij de opening van het 6e zegel.)
(Hierover kan je nog wel een discussie voeren. Opmerking van mij.)

 

Ephraim waarschuwt zeer duidelijk de lezer om niet te worden verteerd door de zorgen van de wereld, omdat de wereld in zijn huidige vorm ten einde loopt. Naarmate de wederkomst of komst van de Heer Jezus Christus nadert, moeten gelovigen naar de hemel kijken en hun hart richten op het behagen van God. Het is duidelijk dat Efraïm de wederkomst van Christus onderscheidt van de opname, door de opname voor de komende grote verdrukking te plaatsen.

De vroege Kerk geloofde dus in de opname.

 

bible-scroll-1

De oude geschriften zijn duidelijk-het geloof in de opname bestaat al sinds de dagen van de Apostelen.

Hoewel er niet veel geschriften zijn over de eindtijd uit de eerste eeuwen van de kerk, lijdt het geen twijfel dat er een geloof was in de Opname onder de kerkvaders en zij onderwezen het met schriftuurlijke ondersteuning. Wat betreft de timing van de Opname, plaatsten de vroege kerkvaders het voor de eindtijd, Dag van de Heere / Grote Verdrukking. De geschriften van de vroege heiligen in de kerk zijn niet de Schrift en mogen niet op hetzelfde niveau van de Bijbel worden behandeld. Deze geschriften "bewijzen" ook niet dat de Opname van vóór de Grote Verdrukking of de reeks Opname aan het begin en het einde correct zijn. Alleen een goed gescheiden Schrift en de Bijbel kunnen bepalen of een bepaalde overtuiging juist of onjuist is. Maar de geschriften van kerkvaders kunnen dienen als nuttige commentaren (net zoals we tegenwoordig Bijbelcommentaren gebruiken in onze studies) en bewijzen zeker dat de Opname-doctrine al lang vóór John Darby bestond en al sinds de vroegste christenen deel uitmaakte van het christelijk geloof dagen van de apostelen.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment